Eetikakoodeks

Hea korstnapühkija:

  • Käitub alati viisakalt ja väärikalt
  • On oma tegevustes professionaalne ja järgib kehtivat kutsestandardit, õigusakte ning tehnilisi norme
  • Teeb koostööd Päästeameti ja omavalitsustega
  • On nõu ja jõuga abiks teistele korstnapühkijatele
  • Aitab kaasa Eesti korstnapühkijate hea nime ja parema maine kujundamisel
  • Osaleb avalikel üritustel propageerides korstnapühkimise vajalikkust
  • Tutuvustab korstnapühkijate eetikakoodeksit kõigile korstnapühkijatele

Hea korstnapühkija:

  • EI kahjusta korstnapühkija nime ja väärikust
  • EI esita ametivenna või -õe kohta valeinformatsooni
  • EI laima oma kolleegi