MTÜ Eesti Korstnapühkijate Koda

1. Koja nimi ja asukoht

1.1. Koja ametlik nimetus on mittetulundusühing “Eesti Korstnapühkijate Koda” eraõiguslik juriidiline isik (edaspidi Koda).

1.2. Koja asukoht on Pärnu mnt. 327B, Nõmme 11612, Harju maakond.

1.3. Koda on moodustatud oma liikmete vabal algatusel ja tegutseb oma liikmete huvides.

1.4. Koda juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi seadusandlusest, Euroopa Liidu õigusaktidest, standarditest ja käesolevast põhikirjast. Kojal on oma sümboolika (lipp ja vapp).

2. Koja eesmärk

2.1. Koja eesmärgiks on ühendada korstnapühkimiseteenust ja sellega seonduvaid teisi
teenuseid osutavaid füüsilisi isikuid.

2.2. Hoolitseda oma liikmete majanduslike ja õiguslike huvide eest.

2.3. Tõsta korstnapühkijate kutsemeisterlikkust ja tööohutust.

3. Koja tegevus

3.1. Oma eesmärkide saavutamiseks arendab koda tegevust korstnapühkimis- ja pottsepatööde, samuti teiste küttesüsteemide valdkonnas: töötab välja korstnapühkimist puudutavaid seaduste ja määruste eelnõusid ning esitab vastavatele ametiasutustele; teeb tuleohutusalast ennetustööd, kütteseadmete ja -süsteemide ülevaatusi ja annab eksperthinnanguid ja konsultatsioone ning teostab küttesüsteemide projektide läbivaatust.

3.2. Koda organiseerib korstnapühkijate algõpet ja kutsemeisterlikkuse tõstmist täiendkoolituse õppekogunemiste või muudes vormides.

3.3. Koda annab välja (evitab paberkandjal, audiovisuaalses või virtuaalses vormis) kirjandust ja filme ning muid õppe- ja teabematerjale.

3 4. Korraldab erinevate tööstuskaupade jae- ja hulgimüüki.

3.5. Organiseerib massi- ja vabaaja üritusi, moodustab täiskasvanute ning noorte huvikoole.

3.6. Koja tegevuseks vajalik vara tekib liikmemaksudest, annetustest, toetustest ja majandustegevusest saadavast tulust.

4. Koja liikmed, nende õigused ja kohustused.

4.1. Kojal on tegev- ja  auliikmed.

4.2. Koja tegevliikmed võivad olla korstnapühkimistunnistust omavad korstnapühkijad.

4.3.  Koja auliikmed võivad olla korstnapühkijatest veteranid ja isikud, kellel on Koja põhikirjaliste ülesannete täitmisel erilisi teeneid. Auliikmeks saamise otsustab juhatus liikmete kirjaliku esildise alusel. Auliikmed sisseastumis- ega aastamaksu ei tasu. Koja auliikmed ei oma üldkoosolekul hääleõigust.

4.4. Koja liikmeks vastuvõtmise ja sellest väljaarvamise kord.

4.6.1. Koja liikmeks saamiseks esitab isik kirjaliku avalduse, kus peale isikuandmete on märgitud ka tema erialane kvalifikatsioon ja eelnev töökogemus ning tasub koja arvele sisseastumismaksu.

4.6.2. Koja liikmeks vastuvõtmise otsustab juhatus kahe kuu jooksul. Kui isikut koja liikmeks ei võeta, tagastatakse talle sisseastumismaks. Juhatus oma otsust põhjendama ei pea. Juhatuse keelduva otse korral võib isik nõuda, et küsimust otsustaks üldkoosolek.

4.6.2. Kojast väljaastumiseks esitab liige juhatusele kirjaliku avalduse.

4.6.3. Liikme võib kojast välja arvata juhatuse otsusega, kui ta:

1) kahjustab oma tegevusega Koja nime või mainet;

2) on jätnud täitmata põhikirjast tuleneva või Koja organite poolt talle pandud kohustusi;

3) ei ole majandusaasta lõpuks tasunud Koja liikmemaksu ega taotlenud tasumistähtaja pikendamist;

4) ei ole viimase aasta jooksul osalenud ühelgi Koja üldkoosolekul või Koja poolt korraldatud üritusel;

5) käsutab oma liikmestaatust kõlvatu konkurentsi tekitamiseks;

6) rikub korstnapühkijate eetikakoodeksit ja mainet.

4.6.4. Liikmel, kelle väljaarvamise küsimust arutatakse, on õigus osaleda juhatuse koosolekul ja kaitsta oma seisukohta antud asjas.

4.7. Koja tegevliikmel on õigus:

4.7.1. Osaleda hääleõigusega üldkoosolekul.

4.7.2. Olla valitud koja juhtivorganitesse.

4.7.3. Saada koja juhatuselt ja muudelt organitelt teavet koja tegevuse kohta.

4.7.4. Käsutada ettenähtud korras koja vara ning saada liikmetele ettenähtud soodustusi.

4.7.5. Käsutada koja sümboolikat.

4.8. Koja liige on kohustatud:

4.8.1. Järgima Koja põhikirja ja häid tavasid.

4.8.2. Osalema Koja tegevuses ning täitma talle üldkoosoleku või juhatuse otsustega pandud kohustusi.

4.8.3. Koja liige tasub liikmeks saamisel sisseastumismaksu. Samuti tasub liige iga-aastast liikmemaksu. Sisseastumismaksu ja liikmemaksu suuruse kehtestab üldkoosolek.

4.8.4.Tasuma üldkoosoleku poolt määratud tähtajaks Koja liikmemaksu (jooksva aasta eest tuleb liikmemaksu maksta ka siis, kui ta liikmelisus lõpeb aasta kestel).

4.8.5. Sisseastumismaksule ja liikmemaksule täiendavaid varalisi kohustusi võib liikmele panna ainult üldkoosoleku otsusega, mille poolt hääletas vähemalt 3/4 Koja liikmetest.

5. Koja üldkoosolek

5.1. Koja kõrgem organ on Koja üldkoosolek, kus igal Koja tegevliikmel on üks hääl.

5.2. Üldkoosoleku pädevusse kuulub:

a) põhikirja muutmine;

b) eesmärgi muutmine;

c) juhatuse liikmete valimine ja tagasikutsumine;

d) juhatuse või muu organi liikmega tehingu tegemise või tema vastu nõude esitamise otsustamine ja selles tehingus või nõudes Koja esindaja määramine:

e) Kojale kuuluvate kinnisasjade ja vallasasjade võõrandamise ja asjaõigustega koormamise otsustamine ja tingimuste määramine nimetatud tehinguteks;

f) muude küsimuste otsustamine, mida ei ole seaduse või põhikirjaga antud teiste organite pädevusse.

5.3. Koja üldkoosoleku kutsub kokku juhatus:

a) majandusaasta aruande kinnitamiseks;

b) juhul, kui seda nõuab kirjalikult ja põhjust ära näidates vähemalt 1/2 Koja liikmetest;

c) muudel juhtudel, kui Koja huvid seda nõuavad.

5.4. Üldkoosoleku kokkukutsumisest teatatakse igale liikmele kirjalikult või e-maili teel vähemalt 30 päeva ette.

5.5. Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui sellel osaleb või on esindatud vähemalt üle poole Koja liikmetest.

5.6. Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt on 2/3 koosolekul osalenud Koja liikmetest.

5.7. Põhikirja ja eesmärgi muutmiseks on vajalik 2/3 Koja liikmete nõusolek.

5.8. Kokkukutsutud üldkoosolek ei ole otsustusvõimeline, kui sellel osaleb alla poole koja liikmetest. Sel juhul kutsub juhatus ühe kuu jooksul kokku uue üldkoosoleku. Uuel üldkoosolekul on otsuste vastuvõtmiseks vaja üle poole koosolekul osalenud liikmete nõusolekut.

6. Koja juhatus

6.1. Koja igapäevast tegevust juhib ja Koda esindab juhatus, kuhu kuulub vähemalt kolm kuid mitte rohkem kui seitse liiget.

6.2. Juhatuse liikmed määrab üldkoosolek ametisse viieks aastaks.

6.3. Juhatus esindab koda kõigis õigustoimingutes.

6.4.Juhatus on otsustusvõimeline, kui selle koosolekul osaleb üle poole juhatuse liikmetest

6.5. Juhatuse otsuse vastuvõtmiseks on vajalik kohalviibinud liikmete poolthäälte enamus.

6.6. Juhatus pädevusse kuulub:

a) koja igapäevase tegevuse korraldamine;

b) koja liikmete arvestuse pidamine ja liikmemaksude kogumine;

c) koja tegevuskava ja eelarve koostamine;

d) koja majandusaasta aruande koostamise ja raamatupidamise korraldamine;

e) koja vara kasutamine ja käsutamine vastavalt seaduse, käesoleva põhikirja ja üldkoosoleku otsustest tulenevatele nõuetele

f) koja liikmetele nende töö tõttu tekkinud juriidiliste probleemide lahendamisel abi andmisele kaasa aitamine;

g) koja tegev- ja auliikmetele sotsiaalabi korraldamisele kaasaaitamine.

7. Koja allüksused

7.1. Koda võib moodustada oma huvidest lähtuvalt kas territoriaalsel või muul põhimõttel allüksusi (näiteks kauplus jne) ja osakondi.

8. Ühinemine. Jagunemine. Likvideerimine.

8.1. Koja ühinemine teiste organisatsioonidega, jagunemine ja likvideerimine toimub seaduses sätestatud korras.

8.2. Koja likvideerijad on juhatuse liikmed või üldkoosoleku poolt volitatud isikud.

8.3. Koja likvideerimisel antakse allesjäänud vara üle samu eesmärke järgivale mittetulundusühendusele.


Mittetulundusühingu “Eesti Korstnapühkijate Koda” põhikiri on kinnitatud asutamiskoosolekul 14. mail 2005; muudetud üldkoosolekul 06. jaanuaril 2017 ja 2. juunil 2023.

Asutajad: Madis Mäe, Leo Kalme, Tiit Mäekivi, Meelis Talvik, Juhan Räni, Tiit Tambi, Aivar Needo, Meelis Malk, Raulis Romanovski, Jaak Laanisto.