MTÜ Eesti Korstnapühkijate Koda


1. Koja nimi ja asukoht

1.1. Koja ametlik nimetus on mittetulundusühing “Eesti Korstnapühkijate Koda” eraõiguslik juriidiline isik (edaspidi Koda).

1.2. Koja asukoht on Pärnu mnt. 327B Nõmme.

1.3. Koda on moodustatud oma liikmete vabal algatusel ja tegutseb oma liikmete huvides.

1.4. Koda juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi seadusandlusest, Euroopa Liidu õigusaktidest, standarditest ja käesolevast põhikirjast. Kojal on oma sümboolika (lipp ja vapp).

2. Koja eesmärk

2.1. Koja eesmärgiks on ühendada korstnapühkimisteenust ja sellega seonduvaid teisi
teenuseid osutavaid füüsilisi ja juriidilisi isikuid, samuti seltsinguid;

2.2. Hoolitseda oma liikmete majanduslike ja õiguslike huvide eest.

2.3. Tõsta korstnapühkijate kutsemeisterlikkust ja tööohutust.

3. Koja tegevus

3.1. Oma eesmärkide saavutamiseks arendab koda tegevust korstnapühkimis- ja pottsepatööde, samuti teiste küttesüsteemide valdkonnas: töötab välja korstnapühkimist puudutavaid seaduste ja määruste eelnõusid ning esitab vastavatele ametiasutustele; teeb tuleohutusalast ennetustööd, kütteseadmete ja -süsteemide ülevaatusi ja annab eksperthinnanguid ja konsultatsioone ning teostab küttesüsteemide projektide läbivaatust.

3.2. Koda organiseerib korstnapühkijate algõpet ja kutsemeisterlikkuse tõstmist täiendkoolituse õppekogunemiste või muudes vormides.

3.3. Koda annab välja ja (evitab paberkandjal, audiovisuaalses või virtuaalses vormis) kirjandust ja filme ning muid õppe- ja teabematerjale.

3 4. Korraldab erinevate tööstuskaupade jae- ja hulgimüüki.

3.5. Organiseerib massi-ja vabaaja üritusi, moodustab täiskasvanute ning noorte huvikoole.

3.6. Koja tegevuseks vajalik vara tekib liikmemaksudest, annetustest, toetustest ja majandustegevusest saadavast tulust.

4. Koja liikmed, nende õigused ja kohustused.

4.1. Kojal on tegev-, au- ja toetajaliikmed, ning liikmekandidaadid.

4.2. Koja tegevliikmed võivad olla korstnapühkimistunnistust omavad korstnapühkijad, samuti ka teised füüsilised või juriidilised isikud, kes vastavad Koja põhikirja nõuetele.

4.3. Koja toetajaliikmed võivad olla tema põhitegevusega seotud või sellega mitte seotud füüsilised või juriidilised isikud, samuti teised Eestis või välisriikides tegutsevad mittetulundusühingud. Toetajaliikmed tasuvad sisseastumismaksu, kuid on vabastatud aastamaksust. Nende toetus võib seisneda materiaalses abis. oskusteabe tasuta andmises, koja põhikirjalisele tegevusele muudes vormides kaasa aitamises. Koja toetajaliikmed ei oma peakoosolekul hääleõigust.

4.4. Koja auliikmed võivad olla korstnapühkijatest veteranid ja isikud, kellel on Koja põhikirjaliste ülesannete täitmisel erilisi teeneid. Auliikmeks saamise otsustab vanemate kogu liikmete kirjaliku esildise alusel. Auliikmed sisseastumis- ega aastamaksu ei tasu. Koja auliikmed ei oma peakoosolekul hääleõigust.

4.5. Koja liikmekandidaadid on füüsilised isikud, kes soovivad omandada korstnapühkija kutset ning osaleda koja tegevuses. Liikmekandidaat ei oma peakoosolekul hääleõigust.

4.6. Koja liikmeks vastuvõtmise ja sellest väljaarvamise kord.

4.6.1. Koja liikmeks saamiseks esitab liikmekandidaat kirjaliku avalduse, kus peale isikuandmete on margitud ka tema erialane kvalifikatsioon ja eelnev töökogemus ning tasub koja arvele sisseastumismaksu. Koja liikmeks vastuvõtmise otsustab vanemate kogu kahe kuu jooksul. Kui isikut koja liikmeks ei võeta, tagastatakse talle sisseastumismaks. Vanemate kogu oma otsust põhjendama ei pea.

4.6.2. Kojast väljaastumiseks esitab liige vanemate kogule kirjaliku avalduse.

4.6.3. Liikme võib kojast välja arvata vanemate kogu otsusega, kui ta:

1) kahjustab oma tegevusega Koja nime või mainet;

2) on jätnud täitmata põhikirjast tuleneva või Koja organite poolt talle pandud kohustusi;

3) ei ole majandusaasta lõpuks tasunud Koja liikmemaksu ega taotlenud tasumistähtaja pikendamist;

4) ei ole viimase aasta jooksul osalenud ühelgi Koja peakoosolekul või Koja poolt korraldatud üritusel;

5) käsutab oma liikmestaatust kõlvatu konkurentsi tekitamiseks;

6) rikub korstnapühkijate eetikakoodeksit ja mainet.

4.6.4. Liikmel, kelle väljaarvamise küsimust arutatakse, on õigus osaleda vanemate kogu koosolekul ja kaitsta oma seisukohta antud asjas.

4.7. Koja tegevliikmel on õigus:

4.7.1. Osaleda hääleõigusega peakoosolekul.

4.7.2. Olla valitud koja juhtivorganitesse.

4.7.3. Saada koja vanemate kogult ja muudelt organitelt teavet koja tegevuse kohta.

4.7.4. Käsutada ettenähtud korras koja vara ning saada liikmetele ettenähtud soodustusi.

4.7.5. Käsutada koja sümboolikat.

4.8. Koja liige on kohustatud:

4.8.1. Järgima Koja põhikirja ja häid tavasid.

4.8.2. Osalema Koja tegevuses ning täitma talle peakoosoleku või vanemate kogu otsustega pandud kohustust.

4.8.3. Tasuma peakoosoleku poolt määratud tähtajaks Koja liikmemaksu (jooksva aasta eest tuleb liikmemaksu maksta ka siis. kui ta liikmelisus lõpeb aasta kestel).

4.8.4. Sisseastumismaksule ja liikmemaksule täiendavaid varalisi kohustusi võib liikmele panna ainult üldkogu otsusega, mille poolt hääletas vähemalt 3/4 Koja liikmetest.

5. Koja peakoosolek (üldkoosolek)

5.1. Koja kõrgem organ on Koja peakoosolek, kus igal Koja tegevliikmel on üks hääl.

5.2. Peakoosoleku pädevusse kuulub:

a) põhikirja muutmine;

b) eesmärgi muutmine;

c) vanemate kogu liikmete valimine ja tagasikutsumine;

d) vanemate kogu või muu organi liikmega tehingu tegemise või tema vastu nõude esitamise otsustamine ja selles tehingus või nõudes Koja esindaja määramine:

e) Kojale kuuluvate kinnisasjade ja vallasasjade võõrandamise ja asjaõigustega koormamise otsustamine ja tingimuste määramine nimetatud tehinguteks;

f) muude küsimuste otsustamine, mida ei ole seaduse või põhikirjaga antud teiste organite pädevusse.

5.3. Koja peakoosoleku kutsub kokku vanemate kogu:

a) majandusaasta aruande kinnitamiseks;

b) juhul, kui seda nõuab kirjalikult ja põhjust ära näidates vähemalt 1/2 Koja liikmetest või kui seda nõuab revisjonikomisjon;

c) muudel juhtudel, kui Koja huvid seda nõuavad.

5.4. Peakoosoleku kokkukutsumisest teatatakse igale liikmele kirjalikult või e-maili teel vähemalt 30 päeva ette.

5.5. Peakoosolek on otsustusvõimeline, kui sellel osaleb või on esindatud vähemalt üle poole Koja liikmetest.

5.6. Peakoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt on 2/3 koosolekul osalenud Koja liikmetest.

5.7. Põhikirja muutmiseks on vajalik 2/3 ja eesmargi muutmiseks 2/3 Koja liikmete nõusolek.

5.8. Kui kokkukutsutud peakoosolek ei ole otsustus võimeline st. ei osale pooled koja liikmed, kutsub juhatus uue peakoosoleku kokku kuu aja jooksul. Peakoosolek on otsustusvõimeline kui otsuse poolt hääletavad üle poole kohale tulnud liikmetest.

6. Koja juhatus (edaspidi vanemate kogu)

6.1. Koja igapäevast tegevust juhib ja Koda esindab vanemate kogu. kuhu kuulub vähemalt kolm kuid mitte rohkem kui seitse liiget.

6.2. Vanemate kogu liikmed määrab peakoosolek ametisse viieks aastaks.

6.3. Vanemate kogu esindab koda kõigis õigustoimingutes.

6.4.Vanemate kogu on otsustusvõimeline, kui selle koosolekul osaleb üle poole Vanemate kogu liikmetest

6.5. Vanemate kogu otsuse vastuvõtmiseks on vajalik kohalviibinud liikmete poolthäälte enamus

6.6. Vanemate kogu pädevusse kuulub;

a) koja igapäevase tegevuse korraldamine;

b) koja liikmete arvestuse pidamine ja liikmemaksude kogumine;

c) koja tegevuskava ja eelarve koostamine;

d) koja majandusaasta aruande koostamise ja raamatupidamise korraldamine;

e) koja vara käsutamine ja käsutamine vastavalt seaduse, käesoleva põhikirja ja peakoosoleku otsustest tulenevatele nõuetele

f) koja liikmetele nende töö tõttu tekkinud juriidiliste probleemide lahendamisel abi andmisele kaasa aitamine;

g) koja tegev- ja auliikmetele sotsiaalabi korraldamisele kaasaaitamine.

7. Koja allüksused

7.1. Koda võib moodustada oma huvidest lähtuvalt kas territoriaalsel või muul põhimõttel allüksusi (näiteks kauplus jne) ja osakondi.

8. Koja revisjonikomisjon

8.1. Majandustegevuse kontrollimiseks moodustatakse Koja revisjonikomisjon.

8.2. Revisjonikomisjon on 3-liikmeline ja valitakse Koja peakoosoleku poolt viieks aastaks .

8.3. Revisjonikomisjon kontrollib Koja majandustegevust vähemalt 1 kord aastas.

8.4. Revisjonikomisjonil on õigus Koja rahaliste vahendite arvel tellida auditi.

8.5. Revisjonikomisjoni otsus on pädev, kui selle poolt hääletab vähemalt 2 komisjoni liiget.

9. Ühinemine. Jagunemine. Likvideerimine.

9.1. Koja ühinemine teiste organisatsioonidega, jagunemine ja likvideerimine toimub seaduses sätestatud korras.

9.2. Koja likvideerijad on juhatuse liikmed või üldkogu poolt volitatud isikud.

9.3. Koja likvideerimisel antakse allesjäänud vara üle samu eesmärke järgivale mittetulundusühendusele.

Mittetulundusühingu “Eesti Korstnapühkijate Koda” põhikiri on kinnitatud asutamiskoosolekul 14. mail 2005 a; muudetud üldkoosolekul 06. jaanuaril 2017.

Asutajad: Madis Mäe, Leo Kalme, Tiit Mäekivi, Meelis Talvik, Juhan Räni, Tiit Tambi, Aivar Needo, Meelis Malk, Raulis Romanovski, Jaak Laanisto.